Light Boxes

You are here:
 • ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น

 • KKCWW-03-2015 KKCWW-03-2015
 • KKCLB-A4 KKCLB-A4
 • KKCLB-A01A-A03A KKCLB-A01A-A03A
 • KKCLB-A01B-A03B KKCLB-A01B-A03B
 • KKCPW-A01-A04-2015-01 KKCPW-A01-A04-2015-01

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.บุรีรัมย์

 • BFVLB-A01A-A02A-2015 BFVLB-A01A-A02A-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.เลย

 • LOELB-A01A-A02A-2015 LOELB-A01A-A02A-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.ร้อยเอ็ด

 • ROILB-A01A-2015 ROILB-A01A-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.นครพนม

 • KOPLB-A01A-A02A-2015 KOPLB-A01A-A02A-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.นครราชสีมา

 • NSTLB-A01A-A02A-2015 NSTLB-A01A-A02A-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.สกลนคร

 • SNOLB-A1A-A02A SNOLB-A1A-A02A

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.อุบลราชธานี

 • UBPLB-A01A-A03A-2015 UBPLB-A01A-A03A-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

 • ท่าอากาศยาน จ.อุดรธานี

 • UTHLB-A01A-A03A-2015 UTHLB-A01A-A03A-2015
 • UTHLB-A01B-A03B-2015 UTHLB-A01B-A03B-2015
 • UTHLB-A04-2015 UTHLB-A04-2015
 • UTHLB-A05-A06-2015 UTHLB-A05-A06-2015

BENEFITS

 • การโฆษณาส่งผลต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราการที่สูงเมื่อมาถึงพื้นที่รับกระเป๋า.

 • เป็นจุดเด่น ดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและจุดรับสายที่ดีมาก.

 • อัตราการมองเห็นสื่อโฆษณาของผู้โดยสารมีมากถึง 95%.

 • เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง.

Contact Info

 • หมู่บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 87
  580/78 ซอย ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพฯ 10310
 • 0-2158-2978, 08-3103-9995
  09-4319-8883, 09-0709-8884
  09-0709-8885
hand-writing2